Nieuws

Wormenkwekerij kan ‘voorlopig’ verder met uitbreidingsplannen

ALMKERK / UPPEL – The Dutch Nigthcrawlers B.V. in Uppel kan voorlopig verder met de uitbreidingsplannen voor de wormenkwekerij. Het college van B&W liet dit aan de gemeenteraad weten. Juridisch gezien zijn er geen mogelijkheden om niet mee te werken aan het plan. In de brief aan de raad legt het college ‘op hoofdlijnen’ uit hoe het proces rond de plannen verlopen is.

De Nieuwe Doorn Beheer B.V., waaronder wormenkwekerij The Dutch Nightcrawlers B.V. valt, mag zijn bedrijf aan de Provincialeweg Noord binnen het huidige bestemmingsplan onder een ‘aantal uit te werken planologische voorwaarden’ tot maximaal 1,5 hectare uitbreiden. Aldus het College. ‘ Wanneer niet aan die voorwaarden voldaan wordt of als er andere planologische bezwaren zijn, kan de uitbreiding planologisch alsnog niet doorgaan.’ Die vaststelling kan pas achteraf gedaan worden. ‘Dat nadat alle relevante omgevingsaspecten zijn onderzocht en verantwoord in een wijzigingsplan dan wel bestemmingsplan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de initiatiefnemer.’

Hoe het ook zij, de ondernemer uit Uppel heeft nu de gelegenheid zijn ruimtelijke plannen verder voor te bereiden. Het college houdt evenwel een slag om de arm: ‘Mocht het tot een ruimtelijke procedure komen dan zullen alle tijdens de procedure naar voren gebrachte planologische bezwaren uiteraard op hun merites worden beoordeeld.’

Bezwaren
Een groep van 26 huishoudens aan de Provincialeweg Noord maakten eerder bezwaar tegen de uitbreidingsplannen van The Dutch Nightcrawlers. In een eerdere brief lieten ze weten dat de werkzaamheden van de kwekerij  hun optiek strijdig zijn met het bestemmingsplan. Ook  zijn de bewoners bang voor meer overlast. ‘Het college houdt vast aan de ingeslagen weg tot uitbreiding en negeert dan wel gedoogt de huidige situatie. Zelfs nu blijkt dat het merendeel van de werkzaamheden van de wormenkwekerij, het verwerken en verpakken van aangeleverde wormen, strijdig is met de huidige bestemming, geeft het college niet thuis. Er worden enorme bedragen gestoken in het tegengaan van (sluip)verkeer over de dijk, anderzijds staan we de groei van kleinschalige bedrijven tot grote industriële ondernemingen toe.’

Het college benadrukt ‘met klem’ alle vragen van de bewoners te zullen beantwoorden zodra dat concreet is onderzocht en dus mogelijk is. De groep omwonenden is inmiddels uitgenodigd om met wethouder Shah Sheikkariem over het uitbreidingsplan in gesprek te gaan. Dat staat gepland in de week van 15 – 19 maart.

Reactie 
De Nieuwe Doorn Beheer B.V. geeft in een reactie aan als geen ander de belangen, maar ook de zorgen van de diverse omwonenden omtrent voorgenomen uitbreiding te snappen. Omdat de eigenaren zelf, maar ook het merendeel van de werknemers, 24/7 wonen en werken in en rondom Uppel/Almkerk zal men, waar mogelijk, ook rekening houden met de belangen van alle omwonenden. Dit alles laat onverlet dat het bedrijf blijft doorontwikkelen binnen de eerder door Provincie-en gemeentebestuur vastgestelde spelregels en kaders. Samen met betrokkenen wil het bedrijf constructief meedenken om vooral verkeers- en geluidsoverlast te minimaliseren.

Het bedrijf betreurt het feit dat sommige omwonenden getracht hebben ‘het mooie export- en wormenbedrijf, in aanloop van dit positieve principebesluit omtrent uitbreiding, in diskrediet te brengen door geframede en onjuiste feiten naar buiten te brengen.’ Het bedrijf geeft aan zich hier volledig van te distantiëren.

(Foto archief ter illustratie.)

Lees ook:
Wormenkwekerij herkent zich niet in kritiek omwonenden

Ook interessant