Nieuws

Wormenkwekerij herkent zich niet in kritiek omwonenden

ALMKERK / UPPEL – Bewoners aan de Provincialeweg Noord, 26 huishoudens, maken zich ernstig zorgen over uitvoering en handhaving van het gemeentelijk beleid rond de wormenkwekerij aan dezelfde Provincialeweg Noord. De bewoners stuurden de gemeenteraad een brief over de naar hun idee foutieve gang van zaken. De vergunningaanvrager herkent zich niet in de kritiek en ‘geframede citaten.’

Het bedrijf in kwestie begon een jaar of twintig geleden met het kweken van wormen in een kleine agrarische boerenschuur. In 2003 breidde het bedrijf fors uit. De bewoners schrijven: ‘In de vergunning werd aangegeven dat er overdag een beperkt aantal vrachtwagens en tractorbewegingen zouden plaatsvinden om producten te laden en te lossen. Alle verwerkings- werkzaamheden, zoals het heen en weer rijden van de verreiker, zouden inpandig plaatsvinden. Verder zou het pand ver van de dijk af geplaatst worden en groen aangekleed om het bedrijfspand landelijk in te passen.’

Overlast
Dat ging allemaal goed, totdat de wormenkwekerij een enorme groeispurt doormaakte, waardoor de buitenwerkzaamheden en de transportbewegingen toenamen. Aldus de bewonersgroep. ‘Tevens werd een deel van de groene aankleding verwijderd.’ Eind 2017 werd door de bewoners een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente om de ervaren overlast terug te dringen. Een opgemaakt geluidsrapport toonde dat het geluidsniveau te hoog was. Hier werd niet op ingegrepen, volgens de bewoners. De direct omwonenden, alsook bewoners aan de dijk verderop, richting Almkerk en Uppel, geven aan overlast  te ervaren. ‘Dat beperkt zich niet alleen tot het aantal transportbewegingen en de daarbij behorende verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar het leidt tevens tot schade aan de woningen en het wegdek. Er wordt niet meer voldaan aan het gemeentelijk beleid om het karakter van onze “cultuurhistorische dijk”, namelijk “rust en openheid’ te behouden”‘, stellen de briefschrijvers.

Uitbreiding
Onlangs nam het college een principebesluit rond een verdere uitbreiding van de wormenkwekerij. Dat steekt de bewoners. ‘Dit terwijl het college eerder duidelijk beargumenteerde dat een verdere uitbreiding niet wenselijk was. Op vragen en bezwaren gaat het college niet in. Men houdt vast aan de ingeslagen weg tot uitbreiding en negeert, gedoogt de huidige situatie.’
De wijze van het verwerken en verpakken van aangeleverde wormen is volgens de bewoners strijdig met de huidige bestemming. ‘Enerzijds worden er enorme bedragen gestoken in het tegengaan van (sluip)verkeer aan de dijk, anderzijds staan we de groei van kleinschalige bedrijven tot grote industriële ondernemingen toe.’

De bewonersgroep roept de gemeenteraad op het college ter verantwoording te roepen. ‘Onze inspraak lijkt voor de bühne.’

Reactie vergunningaanvrager
De Nieuwe Doorn Beheer B.V., waaronder wormenkwekerij The Dutch Nightcrawlers B.V.valt, is de vergunningaanvrager werd om een reactie gevraagd. Deze reageert: ‘De Nieuwe Doorn Beheer B.V. is op generlei wijze (inhoudelijk) op de hoogte gesteld van aanhangige brief aan de Gemeenteraad van Altena. De onderneming praktiseert haar bedrijfsactiviteiten volledig binnen het vigerende bestemmingsplan en de daartoe behorende vergunningen.
Binnen de huidige regel-en wetgeving en conform het Gemeentelijk en Provinciaal beleid heeft de onderneming een vergunningsaanvraag tot noodzakelijke uitbreiding ingediend. Na positieve advisering van de Agrarische Adviescommissie heeft de onderneming een omgevingsdialoog opgestart, waarvan de resultaten zijn overlegd aan het College van B.& W. van de Gemeente Altena.’

De Nieuwe Doorn Beheer B.V. stelt zich niet te herkennen ‘in de geformuleerde en geframede citaten in het artikel.’

Ook interessant