Nieuws

BLOG – ‘Vraag een zieke werknemer niet of deze Corona heeft’

BLOG | ALTENA – Zeker nu in Coronatijd komt het vaak voor dat werknemer zich ziek melden. Wat moet je nu vooral wel en ook niet doen als werkgever? Mr. Sandra Den Haan – Paans gaat in deze blog in op de do’s en dont’s.

Ziek zijn in juridische termen betekent dat de werknemer door een medische oorzaak het eigen werk niet meer kunt uitvoeren. Het oordeel van de bedrijfsarts is doorslaggevend bij de vraag of er al dan niet sprake is van ziekte. Een werkgever mag dat niet zelf vaststellen. 

Do: loondoorbetaling
In beginsel ben je verplicht het loon door te betalen bij ziekte. Let op, naast het brutomaandsalaris, moet er ook een gemiddelde van de structurele toeslagen worden doorbetaald.

Do: re-integratie
Ook ben je als werkgever verplicht je in te spannen voor de reïntegratie van de werknemer. Concreet houdt dit in dat je bij het vermoeden van langdurigere arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk de bedrijfsarts inschakelt en samen optrekt tijdens de reïntegratie van de werknemer. In de reïntegratie zijn drie stappen te onderscheiden.

– Is het mogelijk om de werknemer te reïntegreren in het eigen werk binnen de eigen organisatie? (Eventueel met aanpassingen)
– Is er passend werk binnen de eigen onderneming?
– Is er buiten de organisatie passend werk voor de werknemer?

NB: ook indien de arbeidsovereenkomst nog maar korte tijd duurt (b.v. bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) ben je verplicht aan de slag te gaan met de reïntegratie. Doe je dat niet, dan kan het UWV het ziekengeld op jou als werkgever verhalen. 

Uitstapje: vakantie tijdens ziekte
De bedrijfsarts dient eerst vast te stellen of vakantie het herstel belemmert. Het is dus aan te raden de werknemer eerst langs de bedrijfsarts te sturen voordat hij op vakantie gaat. 

Indien de werknemer al bezig is met zijn reïntegratie, dan zal een vakantie ten laste komen van zijn verlofuren. Heeft de werknemer nog geen enkele arbeidsmogelijkheid dan zal de vakantie niet ten laste mogen komen van zijn verlofuren. 

Wat als de werknemer zich niet houdt aan de reïntegratieverplichtingen?
Indien de werknemer zich niet aan de controlevoorschriften houdt, zoals het bezoek aan de bedrijfsarts, mag je het loon opschorten. Dat is een tijdelijk drukmiddel. Zodra hij zich weer houdt aan de voorschriften, dient het loon alsnog met terugwerkende kracht te worden betaald.
Het loon mag ook worden stopgezet als de werknemer zich niet houdt aan de re-integratieverplichtingen. Dit heeft geen terugwerkende kracht.
Kondig altijd schriftelijk van tevoren aan dat je over gaat tot het opschorten of stopzetten van loon. Geef daarbij ook duidelijk de reden aan. 

Wat zijn de gevolgen als de werkgever zich niet houdt aan de reïntegratieverplichtingen
Het UWV kan dan een loonsanctie opleggen, waardoor je verplicht bent de werknemer langer door te betalen. De aanvraag voor de WIA-uitkering zal dan ook nog niet gedaan kunnen worden. Bovendien is het ontslag gedurende de periode van loonsanctie ook niet mogelijk. 

Dont’s
Don’t: Medische gegevens vragen
Op grond van de privacywetgeving mag je als werkgever niet naar gezondheidsgegevens vragen, dus vraag niet wat de werknemer mankeert, of hij medicatie gebruikt en of het werkgerelateerd is. Je mag wel vragen naar de verblijfsgegevens, de verwachte duur en zijn lopende taken. 

Het gebeurt regelmatig dat een werknemer zelf met informatie komt over zijn medische toestand. Hoor het dan enkel aan en leg niets vast. Stuur ook geen mail naar een collega over deze medische toestand. De Privacywaakhond kan je daarvoor streng op de vingers tikken. 

De informatie die de bedrijfsarts naar je stuurt, mag je wel verwerken. In een frequent verzuimgesprek bespreek je vooral wat voor hulp de werknemer nodig heeft. Ook in een dergelijk gesprek is het niet toegestaan de medische situatie te bespreken.

Het is dus ook niet toegestaan om te vragen of iemand Corona heeft. Het beste kun je dan tegen je werknemer zeggen: ’Mocht je Covid-19 gerelateerde klachten hebben, houd je dan aan de richtlijnen van het RIVM.’ Overigens mag je je werknemer wel naar huis sturen als er sprake is van klachten gerelateerd aan Covid-19.

Don’t: arbeidsovereenkomst opzeggen
Ziekte van de werknemer betekent een opzegverbod. De arbeidsovereenkomst mag tijdens ziekte niet worden opgezegd via het UWV. Een kantonrechter heeft ruimere mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte te ontbinden. Echter, de kantonrechter toetst wel streng of het ontbindingsverzoek verband houdt met de ziekte. Ook kan de kantonrechter in het belang van de werknemer het opzegverbod van ziekte omzeilen.

Mr. S. (Sandra) den Haan – Paans (advocaat)
Meesterlijk Maatwerk | Advocatuur

LEES OOK:
Blogs op Ondernemend Altena

Ook interessant