Nieuws

Pilot Kansrijk Altena succesvol, vinden stageplek uitdaging

ALTENA – Op 17 september 2021 is gemeente Altena gestart met de pilot Kansrijk Altena. Het doel van de pilot was het vergroten van de kans voor inwoners van Altena om met een startkwalificatie de arbeidsmarkt te betreden. Om dit doel te bereiken, heeft gemeente Altena een entree-opleiding op maat aangeboden.

In totaal hebben 20 inwoners zich aangemeld voor de entree-opleiding. Dit aantal zit ruim boven het streven van 14 kandidaten. In de praktijk is gebleken dat een klasgrootte van 16 het maximum is om voldoende maatwerk te kunnen bieden aan alle kandidaten. De meerderheid van de groep bestond uit deelnemers met een bijstandsuitkering en Nederlands als tweede taal.

Zes deelnemers hebben in één schooljaar de opleiding succesvol afgerond. Twee deelnemers hebben een baan gevonden en gaan met plezier naar hun werk toe. Een enkeling denkt erover na om verder te studeren voor het behalen van een startkwalificatie. Voor acht deelnemers wordt de opleiding met een half jaar verlengd, zodat zij de opleiding alsnog succesvol kunnen afronden. Voor drie deelnemers is het nog onduidelijk of een verlenging voldoende is voor een positieve afronding. Het is nog te vroeg om te constateren of Kansrijk Altena positieve gevolgen heeft voor de uitstroom van bijstand naar werk.

Stage- of werkplek voor studenten

Gedurende het traject is gebleken dat het vinden van een stage- of werkplek voor kandidaten een grote uitdaging is. Een vereiste van de entree opleiding is dat kandidaten zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een werkplek voordat de opleiding van start gaat. Echter is gebleken dat deze kwetsbare doelgroep vaak niet in staat is zelfstandig een stage- of werkplek te vinden en hierbij begeleiding nodig heeft. Gedurende de opleiding is er veel tijd verloren gegaan met het vinden van een plek. Meerdere deelnemers hebben door het niet tijdig vinden van een werkplek te weinig werkuren gemaakt om de opleiding succesvol af te ronden. Voor deze deelnemers wordt de opleiding met een half jaar verlengd, zodat zij alsnog hun diploma kunnen behalen.

Taalniveau

Naast te weinig stage- werkuren, is het taalniveau één van de redenen dat deelnemers de opleiding niet binnen het huidige schooljaar kunnen afronden. Het taalniveau van de doelgroep was lager dan het niveau waar de opleiding voor is ingericht. We hebben daarom extra taallessen aangeboden. Het bleek dat het vinden van een extra lesdag waarop deelnemers beschikbaar zijn niet haalbaar was. Er is dan ook geen gebruik gemaakt van het extra taalaanbod. Het voorstel is om dit in een eventueel vervolg voor de start van de opleiding in te plannen, zodat deelnemers hier voorafgaand rekening mee kunnen houden.

Locatie

Voor de locatie is gebruik gemaakt van het sportcomplex van Kozakken Boys in Werkendam. Hier is voor gekozen omdat Kozakken Boys een breed netwerk heeft in de gemeente en de verwachting was dat dit zou kunnen helpen bij het vinden van stageplekken. Echter heeft de locatie niet opgeleverd wat we ervan verwacht hadden.

De lesruimte is als prettig ervaren. Materialen zoals een laptop ter ondersteuning van opdrachten werden gemist. Er is door enkele deelnemers gebruik gemaakt van het ophaalbusje. De voordelen van de locatie wegen niet op tegen de locatie die het Da Vinci College ter beschikking heeft waar geen kosten aan verbonden zijn.

Vervolg pilot

Uit de evaluatie kan geconcludeerd worden dat er voldoende inwoners in Altena zijn die interesse hebben in het volgen van de entree-opleiding. Het taalniveau van de doelgroep en het vinden van een stageplek zijn twee grote uitdagingen voor het succesvol afronden van de opleiding. Met het resterende budget wordt de opleiding met een half jaar verlengd voor de huidige groep. Dit verhoogt de kans van slagen voor een groot aantal deelnemers.

Vanuit leerplicht en re-integratie is er ook vraag naar een entree-opleiding voor kwetsbare jongeren vanaf 16 jaar. Deze doelgroep is gebaat bij thuisnabij onderwijs. De entree-opleiding is in samenwerking met onderwijsinstelling Curio opgestart en zal in het schooljaar 2022-2023 van start gaan. In april 2023 worden beide pilots geëvalueerd. Op basis van deze resultaten kan er een keuze gemaakt worden of en welke worden voortgezet.

 

LEES OOK

Werken en leren: Altena zoekt stageplekken voor inburgeraars

Ook interessant