Nieuws

Ondernemer lanceert alternatief plan nieuwe haven Werkendam

WERKENDAM – De maritieme bedrijven in Werkendam zullen blij zijn met de van de Werkendamse haven. het proces loopt, maar er zal nog veel water door de Merwede gaan eer dat een en ander gerealiseerd is. Een havenondernemer lanceerde inmiddels een derde alternatief voor een grote haven dat in goede aarde viel. Na een draagvlakpeiling blijken voor dit plan de meeste stemmen op te gaan. Wel zijn er nog de nodige hobbels te nemen in het ingewikkelde proces waarin telkens maar kleine stapjes kunnen worden gezet door diverse omstandigheden. De gemeente werkt het plan van de ondernemer nu verder uit.

In maart 2020 presenteerde een havenondernemer een derde alternatief aan de gemeente. Dit is een variant met aan weerszijden bedrijfskaden, maar waarbij de insteekhaven iets anders is gesitueerd. Hierdoor kunnen meer maritieme bedrijven worden gefaciliteerd. Vanwege Corona konden deze plannen krap voor de zomervakantie 2020 geddeld wordenmet betrokkenen. Inmiddels zijn individuele
gesprekken gevoerd met eigenaren, bestuur WMI, bestuur Schuttevaer en de initiatiefnemende ondernemer rond deze derde variant. Voor de oorspronkelijke twee varianten bestaat geen/nauwelijks draagvlak meer.

Uitdagingen
Het voorkeursalternatief biedt niettemin nog een aantal uitdagingen die uitgezocht moeten worden. Zo ligt de invaart van de nieuwe insteekhaven minder gunstig, mede door het gebruik van het meest westelijke deel van de kade aan Biesboschhaven Noord. Daar steken schepen in de huidige situatie vaak uit. Verder gaat in deze variant het meeste – bestaande- openbare kade verloren. Onderzocht wordt of het mogelijk is deze zo nodig te verlengen.
Verder komt een deel van de oostelijke kade komt dicht langs bebouwing van een bedrijf, dat maakt het noodzakelijk om een damwand aan te brengen, hetgeen leidt tot kostenverhoging. Los van de keuze van de variant is ook de bereikbaarheid van de openbare kade voor groot transport nog een punt van aandacht.

Maar er is meer dat aandacht vraagt en ander bekeken moet worden. Ook de onderhandelingen over de aankoop van de benodigde gronden verlopen moeizaam en zijn tijdrovend. Er zijn vanuit de gemeente verschillende taxateurs ingeschakeld voor meerdere taxaties, maar er is nog steeds geen overeenstemming over de aankoop. Er wordt nu gekeken of en onder welke voorwaarden bindende taxaties door meerdere taxateurs tot overeenstemming kunnen leiden.

Wisselende belangen
De gemeente schrijift aan de raad: ‘Het blijft een proces met veel betrokkenen en met een diversiteit aan belangen die tussentijds ook wisselen. De wens om met zo veel mogelijk draagvlak tot een haalbaar plan te komen is van invloed op het tijdsverloop van het proces. Ook Corona en gewijzigde wetgeving waar het stikstof betreft hebben invloed op het proces. Blijft staan dat met de insteekhaven kan worden bereikt dat een aantal maritieme bedrijven kunnen worden geholpen in hun ruimtebehoefte. Tevens kan de bruikbaarheid van het gebied en de ruimtelijke kwaliteit ervan worden vergroot. Ook voldoen we hiermee aan de voorwaarde van de provincie dat deze stap een verplichte opmaat is naar een grote havenontwikkeling (inbreiding voor uitbreiding).’

Wordt vervolgd.

(Foto Werkendam.Net)

Ook interessant