Nieuws

‘Je moet wat bedenken om je steun aan het boerenprotest te legitimeren’

ALTENA – INGEZONDEN | In brieven naar ministers en de Provincie Noord-Brabant over het stikstofbeleid, stelt het bestuur van de gemeente Altena dat de natuur en de huidige wijze van landbouw bedrijven geen concurrenten van elkaar zijn, maar elkaar juist versterken. ‘Je moet wat bedenken, om je steun aan het boerenprotest tegen het stikstofbeleid te kunnen legitimeren’, schrijft A. Vermeulen. Zijn ingezonden brief wordt hier integraal gepubliceerd.

“Dient het gemeentebestuur nu met deze politieke niet-feitelijke steunbetuiging aan de boeren, het algemeen belang of juist het kortetermijnbelang van de agrariërs en hun toeleveringsbedrijven? Het laatste lijkt het geval te zijn en daarmee keert het gemeentebestuur (van Altena – red.) een leefbare toekomst voor de ingezetenen van deze gemeente de rug toe.

Immers de feiten spreken anders. Geen enkele EU-lidstaat heeft door de landbouw en de daarmee gepaard gaande hoeveelheid mest, minder biodiversiteit dan Nederland. Ook in het Brabantse landschap hebben de intensieve landbouw en veeteelt geleid tot monotone kavels met gras of voedermaïs en het verdwijnen van vele plantensoorten.

Door verarming van de landbouwgrond, een enorme uitstoot van ammoniak, fosfaat en methaan en het buitensporige gebruik van pesticiden en diergeneesmiddelen, zijn de omstandigheden om vee te houden en gewassen te verbouwen problematisch geworden en zijn natuurgebieden, het grondwater én de leefomgeving en gezondheid van burgers aangetast. 

In plaats van zich te verzetten tegen een beleid van de Rijksoverheid (en de EU) dat een wezenlijke daling van de veedichtheid en het gebruik en de uitstoot van schadelijke stoffen voorstaat en voorsorteert op een verdienmodel voor boer en tuinder dat bijdraagt aan een leefbare toekomst voor iedereen, zouden politieke ambtsdragers dan ook beter pleiten voor een omvorming van de agrarische sector naar een duurzame productiewijze. Een dergelijk pleidooi zou een eerlijk perspectief voor de sector en het algemeen belang dienen.

Echter ook om bestuurlijke redenen, roept de reactie van het gemeentebestuur vraagtekens op. Eenheid van overheidsbeleid, gebaseerd op democratische besluitvorming, vormt namelijk één van de voorwaarden en bestuurlijke uitgangspunten voor de effectiviteit van de parlementaire democratie. Temeer als dat beleid, zoals in dit geval, de invloedrijke landbouwsector aangaat.

Als dan lokale ambtsdragers de poten onder de stoel van de rijksoverheid wegzagen, dan wordt dat door die sector uiteraard benut om verdeeldheid te zaaien en daarmee de positie van de overheid te verzwakken. Het spreekt vanzelf dat tegen die achtergrond, lagere overheden een rechtmatig wetgevingsproces publiekelijk dienen te ondersteunen.”

A. Vermeulen | Raamsdonksveer

 

LEES OOK
Altena stuurt brief ‘vol zorgen’ aan ministerie en Provincie

Ook interessant