Nieuws

Geen leges voor kleine windturbines agrarische bedrijven ZLTO-pilot

ALTENA – De gemeente Altena wil in 2046 CO2-neutraal zijn. Vanuit de ZLTO is een initiatief ontstaan voor een pilot met kleine windturbines bij agrarische bedrijven binnen de gemeente Altena. Dit initiatief draagt bij aan de realisatie van deze doelstelling en aan de doelstelling in de RES met betrekking tot het deel ‘innovatie’.

Op 15 maart 2022 stelde het college een beleidskader vast dat het voor geïnteresseerde agrariërs (maximaal tien) mogelijk maakt om deel te nemen aan deze pilot. Door deel te nemen kunnen de agrarische ondernemers hun bedrijfsvoering (verder) verduurzamen en op bedrijfsniveau energieneutraliteit bereiken. De deelnemers kunnen een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Deze aanvraag zal getoetst worden aan het voorliggend beleidskader.

Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verschuldigd. Dit is een bedrag van € 12.004,15 voor een buitenplanse afwijking plus ongeveer € 1.589,50 voor de leges voor bouwen (uitgaande van een bouwsom van € 55.000). Het tarief van € 12.004,15 is aan de hoge kant in relatie tot de hoeveelheid werk die verbonden is aan de aanvraag voor de betreffende omgevingsvergunning. Dit is problematisch, omdat dan de businesscase niet uitkomt en als gevolg daarvan de pilot niet van de grond komt.

Het college stelt voor om de huidige vrijstelling van de leges voor kleine energie opwekkende bouwwerken uit te breiden met een vrijstelling voor kleine windmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter.

Toepassen

Vooruitlopend op de wijziging van de legesverordening is het college dan ook voornemens om, door middel van een hardheidsclausulebesluit de toekomstige vrijstelling al toe te passen, enkel en alleen voor de deelnemers van de pilot.

Een hardheidsclausule is een wettelijke bevoegdheid op grond waarvan het college een bepaling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing kan laten als de toepassing ervan zou leiden tot een, zoals in de wet staat “onbillijkheid van overwegende aard”.

De motivatie voor de hardheidsclausule in dit geval is dat het onbillijk is om een dergelijk hoog tarief te hanteren terwijl we voornemens zijn een vrijstelling op te nemen in de legesverordening.’ Aldus het college.

Ook interessant