Nieuws

Economische sectie bestuursakkoord Altena barst van ambitie

ALTENA – De coalitie van CDA, AltenaLokaal, SGP Altena en Progressief Altena zet de  samenwerking van de afgelopen drie jaar voort, hetgeen in de lijn der verwachting lag. Inmiddels ligt er ook een bestuursakkoord voor 2022-2026. ‘Samen leven, wonen en werken in een vitaal Altena’ bevat ook een economische hoofdstuk. Deze wordt onderstaand integraal gepubliceerd..

“De gemeente Altena streeft naar een eerlijke economie. In een eerlijke economie plukken mensen de vruchten van een goed economisch klimaat en krijgt iedereen de kans om met zijn of haar talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Het zijn bij uitstek de bedrijven en instellingen in Altena die de economie maken. De gemeente speelt bij de uitvoering van het economisch beleid een faciliterende rol. Dat betekent dat we stimuleren, verbindingen leggen, meewerken en ook op andere manieren ruim baan geven aan marktinitiatieven die bijdragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen uit de Visie op Werken in Altena. Aan de wieg van deze visie ligt een initiatief van de gemeenteraad die hiervoor in 2021 de aftrap gaf met een bestuursopdracht.”

Ambitie

De Visie heeft als centrale ambitie: “Altena is in 2035 een bloeiende plattelandsgemeente met een goed ondernemersklimaat, een gezonde arbeidsmarkt en een toekomstbestendige economie.” De ambitie rust op drie pijlers: Sterke sectoren; aantrekkelijk ondernemen en werken; toekomstbestendig en duurzaam.

De Visie op Werken in Altena is een visie op hoofdlijnen waarin voor een aantal thema’s de ambities en doelstellingen voor de komende jaren zijn opgenomen. De visie geeft richting aan het economische beleid op de korte termijn (tot en met 2025), maar kijkt ook naar doelen op de lange termijn (tot 2035 en daarna). De visie vormt ook in de komende bestuursperiode de kapstok voor gerichte acties om de lokale economie te versterken.”

De visie ziet het maritieme cluster als belangrijk speerpunt waarin Altena onderscheidend is. Dat cluster dient als boegbeeld en vliegwiel voor de gehele economie. “De ontwikkeling van een maritieme campus is als ambitie opgenomen. In zo’n campus kan een koppeling worden gemaakt met gemeentelijke doelen op het gebied van de arbeidsmarkt.”

Logistiek en agrifood

De visie besteedt ook nadrukkelijk aandacht aan de sectoren logistiek en agrofood. “De gemeente Altena waardeert en stimuleert ondernemerschap. Bij opdrachten vanuit de gemeente maken we zoveel mogelijk gebruik van lokale ondernemers. Dat scheelt alvast in onnodige CO2-uitstoot. Bovendien blijft ‘lokaal geld’ op deze wijze zoveel mogelijk binnen Altena. We stimuleren ook onze inwoners tot lokaal kopen. De (zondags)rust in Altena zien wij als een kwaliteit. Het respecteren van de zondagsrust past bij de identiteit van Altena.”

Bedrijventerreinen

De afgelopen jaren is het regionaal bedrijventerrein Kop van Brabant ontwikkeld en uitgegeven. Op dit moment is er in de kern Werkendam geen aanbod. “Wel hebben we een uitbreiding van het Subregionaal Bedrijventerrein Giessen (SRBT Giessen) met circa 10 hectare in voorbereiding. Het voorontwerp voor het bestemmingsplan ligt ter inzage.

De vraag naar nieuwe bedrijfskavels is groot, vooral in Werkendam. Daarom is het belangrijk om snel duidelijkheid te hebben over een locatie. Er loopt een studie naar de mogelijkheden in Werkendam-Noord. Als de plannen voor de derde haven op termijn gerealiseerd worden, dan zijn ook locaties voor mogelijke bedrijfsverplaatsingen nodig. We willen vestigingsruimte bieden aan bedrijven die een meerwaarde opleveren voor Altena, waar het gaat om werkgelegenheid en/of de aansluiting op onze topsectoren. Vanuit de provincie zijn de ontwikkelopgaven voor bedrijventerreinen aangegeven. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de provincie en de gemeenten in de regio West-Brabant.

Ontwikkeling van bedrijventerrein in andere kernen vindt ook plaats in afstemming met de provincie en de regio. Dit geschiedt aan de hand van concrete aanvragen, rekening houdend met onder meer de ladder voor duurzame verstedelijking.

Maritiem

Havenontwikkeling – Binnen de voormalige gemeente Werkendam is gestart met het plan voor de insteekhaven: een herstructurering van een bestaand droog bedrijventerrein aan de Biesboschhaven Zuid.

Insteekhaven – Al sinds een aantal jaren wordt gesproken over de noodzaak van capaciteitsuitbreiding van de haven. Medio vorig jaar is door de gemeente aan het ROB gevraagd om hierin een trekkersrol te vervullen. Met betrokken partijen is de afgelopen periode intensief gewerkt aan een intentieovereenkomst. Op korte termijn moet hierover duidelijkheid ontstaan. Daarna kan dit plan verder worden onderzocht en uitgewerkt. Het ROB bereidt die uitwerking al voor.”

Het streven van de gemeente blijft deze haven te realiseren, binnen de middelen die zijn opgenomen. De gedachte is ook de daadwerkelijke ontwikkeling door het ROB te laten uitvoeren. Dit past binnen de doelstellingen van het ontwikkelbedrijf dat ook de benodigde expertise in huis heeft, ook waar het gaat om de noodzakelijke herstructurering van het gebied.

Derde haven – “De insteekhaven is ontoereikend om het maritieme cluster te voorzien van de benodigde ruimte op de langere termijn. Daarom wordt ook gekeken naar een derde haven achter het bedrijventerrein Bandijk te Werkendam. De provincie ziet de insteekhaven als een noodzakelijke stapsteen om te komen tot ontwikkeling van een derde haven. Voor de derde haven is een zogenaamd MIRT-onderzoek gestart. De belangrijkste deelonderzoeken (nut en noodzaak haven, natuur en water) tonen objectief aan dat het cluster ruimte nodig heeft om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Een van de beslispunten uit het MIRT-onderzoek is het nader verkennen van de haalbaarheid van de haven met de provincie. Hierbij speelt de financiering een belangrijke rol.”

De gemeente moet een aanzienlijke bijdrage leveren aan deze haven. We zien de provincie als een belangrijke partner in dit project en in het rond krijgen van de financiering. “De ontwikkeling is complex, vanwege onder meer het aantal belangen, de ligging in kwetsbaar gebied (natuur, water en cultuurhistorie) en de betrokkenheid van bestaande bedrijven op het bedrijventerrein Bandijk die (voor een deel) uitgeplaatst moeten worden. Hiervoor is samenwerking met partners noodzakelijk.

De opgaven vanuit het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor ons gebied zijn op dit moment nog niet duidelijk. Zodra dat wel het geval is, wordt bezien of het MIRT-traject weer een impuls kan krijgen.”

Actiepunten

Insteekhaven
“Samen met de partners werken we op korte termijn de intentieovereenkomst uit. Daarna werken we het plan verder uit en voeren we de nodige onderzoeken uit ter voorbereiding van de realisatie.

Derde haven
Na positief besluit van de provincie wordt, samen met de provincie, een plan van aanpak opgesteld om de haalbaarheid van de haven verder in beeld te brengen.”

Het volledige bestuursakkoord is hier te downloaden

Ook interessant